معرفی

مشخصات فردی

سیداحمد حسینی گل افشانی

نام - نام خانوادگی : سیداحمد   حسینی گل افشانی

پست الکترونیکی : sa_hosseini@azad.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مدیریت دولتی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مدیریت دولتی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مدیریت دولتی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

سوابق اجرایی

مدیر گروه مقاطع کارشناسی ،ارشد و دکتری مدیریت دولتی از سال 1394 تا کنون

مدیر گروه مقطع ارشد و دکتری مدیریت مالی از سال 1393 تا 1394

معاونت دانشجویی دانشکده مدیریت وحسابداری( از سال 1392 تا اردیبهشت 1394)

عضو هیات علمی از سال1374 تا کنون

عضو کمیته جذب و بورس ،دانشکده مدیریت وحسابداری 1392 تا کنون

مدیر گروه مدیریت دولتی بیش از ده سال

   عضو کمیته علمی تخصصی مدیریت در منطقه 8 دانشگاه آزاد اسلا می (دو دوره) از سال 1383 تا- 1386عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

-تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : برنامه ریزی علوم اداری و مدیریت

محل خدمت : دانشکده مدیریت

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 21

سمت اجرایی در دانشگاه : مدیر گروه مدیریت دولتی

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1374

سیداحمد حسینی گل افشانی
سیداحمد حسینی گل افشانی

محل خدمت :
    دانشکده مدیریت
مرتبه علمی :
    استادیار
^